ښ ګ  

ړۍ ڼ

 
ږ ې

ښ ښ ښ
ې ښ ǘ ښ

ې

ۍ

...
ګ
ې
ګ
ېږ ې ...
ې ړګی ی ی...
ې ...
څ

ړ ...

ځ ې ...
ګ ی
ځۍ ...
ې
 
 
 
 
 
 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .