ښ ګ  

  ړۍ ڼ

 

ۍ

ګ ې ې ی
ګ ی

ی ګې
  ی ښ

ګ ګ
ې
ښ ټټ ی
 ύې ی
ښ ټګ  
 ΁ ې
ځی ګ ږ
ځی ګ ګ ږ
ښ
ې څ
ې ې ګ
ۍ ښ ρ ښ ګ
ښ ۍ
 ګ ې ې ی
ښ ګ ې 
ې ۍ ښ ې
 

ښ ړ ړ
ی ې
ږ
  ې ΁ ګړ ګ
Ӂ ǘ ښ
΁ǘ ښ
ύ ې
ې ۍې ښ
΁ ۍ
ۍ ی
ی ۍ ږ ښ
 ύǁ ږ ښ
ښ ې ی 
ګ ې ې ې ی

ۍ ښ ې

ې ښ ټ ې ځې
ډ ګ ځې
ښ ΁ ږ
ځ ې Θې ږ
ې ګټ څ ی
ې ښ څ ی
΁ ښ ј 
 ې ښې ګ ј
ې ګ ۍ ښ
څګ ۍ ښ
ږ ې ی
  Ӂ ږ ې ی
ښ ې
ګ ې ې ې ۍ
ړ
ې ۍ ښ

ې ګ ې ښ
 ړې ښ ې ښ
ې ړې
΁ ې ړې
ګې ړې ښ 
ې ړې ښ
څ ې ښ ګ ګ
 ې ۍ ې ې ې
ګ ې
 ې ی ښۍ ې
ګی ې ړې ې
 ې ې ې
ډ ې ګی
 ګ ې ې ې ی
ې
 ې ۍ ښ
 

ښ ګ  

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .