ښ ګ  

  ړۍ ڼ

 

ی ړګۍ...

ی ړګۍ ۍ ۍ ږږ
ی ې
ی ګډ
Ԙی ی ی ګډ


څ
ی
ړ ې ی
څ ښ
ې
ړ ی ښ
ږ ګې ړږ
ی ړګۍ ۍ ۍ ږږ
ی ګۍ ی ی
ی ښښ ی ی
ی ې Ӂږۍ ې
ځې ګ
ږ ې ړږ
ۍ ږ
ډ
ډګ ۍ
ی ǘړ ښ ډګ
ړ
ې ښ ې
ی ې
 

ښ ټ
ډګ ی ږ
ږ څ
ږ ی
ې ښښ
ی څ
ړی ځ ځۍ ی
ګ ی
ځ ړ
ګې ړ
ګډ
Ԙی ی ی ګډ

ګ ې ې
΁ ې
ږ ې ځ
ې
ګ ی
ǘ ی
ږ ړې ډې ډې ǘږ
ǘۍ ږ
ښ ښ
ǘ ې
ګ ی ې ښ ی ǘږ
ې ړګۍ ۍ ۍ ږږ
ی
ږ ځې ی
ږ ګ Θې
ګ
څ Θې ګ
ی
ې ݘ ی
ی
ۍ ږ ښ
ې ږ
ښ ې
ې ې
 

ټۍ ی
ې ږ
ې ΁ ې ځ ړ ړ
΁ ځ ړ ړ
΁ ړۍ ږ ږ
ې څږ ځ ǁ
ګ ې
Ϙ ې ښ
څ ې ږ ی ګټ ځ
ګټ ټ ځ
ǘ ګډ
Ԙی ی ی ګډ

ښ ې ی ǘړ
ګ ږ ې ۍ ړ
ښ ې
ې
ږ ې ې ځ ړ

΁ ځ ړ

ږ ې

څ ی ړ ړی

ی ړی

ې ړی Ӂږ

ې ړګۍ ۍ ۍ ږږ

ې ګ ې ږ

ǘ ې ږ

څ ې

ږ

ړ ږې

ځ ګړ ې ږ

ګۍ ږ

ې ږ ګ

ځې څ ګ

ی ړ ې ړ ې

ې ې

ی ښ!

ې ښ

ځ ړ

ی ΁ ړ

ې ې ګ ډǘټ

ې ی ښ

ږ ګړ ی

ی

ې ی

ې ړ ی

ې ې ګ ګډ

Ԙی ی ی ګډ

څ ټ ړږ

څ ی ی ې ږ

ږ ښ ځې

ԁ ځې ګ

څګ

΁ ځ ې

څ ۍ

ې ې

ی ې ې ړ

څ ړ

ې ې څ ږ

ې ړګۍ ۍ ۍ ږږ

ځ ǘ څ

΁ ی

ښ ې ډ昁

ǘ ډګ

ږ

ړ ې ځی ې ږ

ړ ǁ

ۍ ی ی

ړ ړې

ې ږ ګډ ړ ړې

ې  ې

ې ې

ې ګ ې

΁ ږ ې

ښ ټ ړې

ګ ې ټ ړې

ښ ړې

ټ ې ړې

ј
ښ ډ ړې ښ
ې ګ
ښ
ګ ګډ
Ԙې ی ې ګډ

ښ ګ  

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .