ښ ګ  

  ړۍ ڼ

 

ې ې
څی ګې

ې ی څ ې
ڼ

څېړې څ
ګ

ρ ګ
ګ

ې ې ږ

ې ډې ګې
ګګ "ګ "

ښ ګ  

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .