ښ ګ  

  ړۍ ڼ

 

ې

 

ې   ڼی ې ی

ې  ې       ښ  ی

ې  ې  ǁ  
ې  ې ј  

ې ې
ې ې

ې  ې      ې ړ  ډې  ګ  ی

ې  ې       ښ  ی

ګ
  ګ

   ګ
      ګ

ې ې Ǎ
ې ې   ښ ی

ې ې ښ
ې ې

ې  ې  ښ
ې   ې    

ې ې ې ړ ی
ې ې   ښ ی

ی ې ړ           ی ې

ې
ی ې ǁ

ی ې څ ړګی ې ې ښ ی
ې ې   ښ ی

ښ ګ  

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .