ښ ګ  

  ړۍ ڼ

 

ی ڼ
ځ ی ڼ

ی ې ې
څ ې ړې ی

ې ڼ
ځ ی ڼ

ی ی

ی ی ڼ
ځ ی ڼ

ی ړ

ی ڼ
ځ ی ڼ

ږ څ ړی ړ ځ
ې ډ ی ی

څ ړ ګ ڼ
ځ ی

ښ ګ  

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .