ښ ګ  

  ړۍ ڼ

 

ې

ې ښ 
  ې ی ځګ ی

ښ څ ړ ې
ښ ی

ې ړ ړ
  ې ګ ی
ګ ښ
ې ۍ ټګ ی
ښ ی ړی
  څ ې ی

ړ ګ ښ ړ ړ
ځ ځی ې ی

ځی ې ې ښ
ښ ړ
څ ې ې
ټټې ګې ړ
ې ګ
ګړ ې ځې ړ

΁ ږ ځ
  څ ې ښ

ښ ی
ې ې ې ښ ښ
ی ی
ګ ې ې ͘ ی
څ څ ې ې ی
ښ ړ

ښ ی ی
ټ ښ ی

ې ΁ ǘ ې ځ
ګ
ۍ ې څ
ی ې ړ ګ
ې
ښ ې ګ

ګ ړ ی ې ښ 
ګ ی
 

ښ ګ  

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .