ښ ګ  

  ړۍ ڼ

 


ټ

ې ې ېړ ېښی ګځ
ې ېړ

ټی ېږ
څې ͘

څ
ې څ ګ ګ

ړګ
ځ ښ

ګ
ې ږ ړګ ې

ښ ګ  

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .