ښ ګ  

  ړۍ ڼ

 

ږ...

ږ ې
ې ی ښ

ړ
ې ʘ

ځی څ ړ څ

څ ې
ګ

ی ې ې ړ
ړ څ ګګ

ۍ ګ
ېی

ښ ګ  

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .