ښ ګ  

  ړۍ ڼ

 

ځۍ .....

ځۍ ګ
ټټ ګ

΁ǘۍ ښ ی ګ
ې ګ

ړ ΁ ې ړ
ګګ

ځ ښ ې ګ
ې Ǎ ګ

ې ǘ ې ې
ړ ګ

ځ ښې ړ ې ښ ړ ګ

ښې ې ګ

ښ ګ  

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .