د ارواښاد ملنګ جان  شعرونه

 د شعرونو لومړۍ پاڼه

کـــور

 

دا زمونږ زېبا وطن

دا زمونږ زيبا وطن
دا زمونږ ليلا وطن
دا وطن مو ځان دی
دا پښتونستان دی

دا دمينې کور زمونږ 
دا د پلرو ګور زمونږ
نه ورکوؤ چا لره
دا د سترګو تور زمونږ
نه دی د بل چا وطن 
دا دی د شيرشاه وطن
کور د خوشحال خان دی
دا پښتونستان دی

دا وطن دی ځان  زمونږ
دا وطن ايمان  زمونږ
وايي په خاپوړو کې
 داسې ماشومان زمونږ
دا مو د بابا وطن
دا مو د دادا وطن
په مونږ باندې ډير ګران دی
دا پښتونستان دی

ځار يې له سيندونو شم
ځار يې له ډاګونو شم
ځار يې له خوړونو شم
ځار يې له دی غرونو شم
دا زمونږ اشنا وطن
درد له مو شفاء وطن
زړګۍ مې پرې روښان دی
دا پښتونستان دی

دا وطن زيارت زمونږ
 دا وطن نعمت زمونږ
دا وطن په دې دنيا 
دی لکه جنت زمونږ
دا وطن صفا وطن
زړه د ايشيا وطن
ژوندون د ملنګ جان دی
دا پښتونستان دی
 

د ارواښاد ملنګ جان  شعرونه

د شعرونو لومړۍ پاڼه


 

ددې پاڼې د محتوياتو د مکررچاپ حقوق په بشپړه توګه خوندي دي، دهر قسم نشر او کاپي کولو څخه دې ډډه وشي !
 که د "هيواد" په هکله  کومه پوښتنه يا نيوکه لرئ د "هېواد" د مسئولې ډلې سره په تماس کې شئ.