ښ ګ  

  ړۍ ڼ

 

ړ ښ

ړ ښ

ځ ې ړ ښ

΁ ړ ړ

ښ ړ ړ

ړ ړ ې

ړ ΁ ې

ۍ ې ј

ډډۍ ې ј

ی ې ړې

ې ړ ښ ړې

ې ی ې ې

ړ ې ې

ې ېږ

ې ځېږ

ې ټټ ړې ې

ʐی ې

ې ی ښ

ځ ې ړ ښ

ې ړ ړ

ښ ړ ړ

ښ ښ ښ

ې ې

ړ

ې ې ښې

ۍ ې ې ټې

څ ې ړې ښ

ځې څ ښ

ې ېږ

ې ې ښ

ې ΁ ړ ېې ړې

ځ Θې ړې

ې ښ

ځ ې ړ ښ

Ӂ ې ړ ړ

ښ ړ ړ

ې ړ

ۍ ښ ړ

ېږ

ی ړېږ

ښ ږ ړ

ځی ې ی ې ړ

ړ

ځ ې ې ړ

ښ ړ ړ ښ ېږ

ې ې ېږ

ښ ی ړ ځ ې

ښ ړ ې ېږ ې

ښ ښې ښ

ځ ې ړ ې ښ

ې ېښ ې ړ ړ

ې ښ ړ ړ

ې ږ

ټ ښ ږ

ې ښ څ

ې ϐ ږی ڼ

ښ ΁ې ې ېږې ڼ

څ ښ ږ

ې ډ ږ

ې

ۍ ښ

ې څ ې څ

ې ې ښې څ

ښ ډې ښ

ځ ې ړ ښ

ی ی ښ ړ ړ

ښ ړ ړ

ټ ښ ې ڼ ږ

ټ ېې ې ښ ې ږ

ښ څ ېی

ی ښ څ ی

ڼ ې

ښ ړ څ

ږ ټ

ړ

ېځی ې ǘ ښ

ې ǘ ښ

ې ښ ښ

ړې ښ ښ

΁ǘۍ ړ ړ ښ

ځ ې ړ ښ

ې ی ړ ړ ړ

ښ ړ ړ

ښ ګ  

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .