ښ ګ  

  ړۍ ڼ

 

ګ ی

΁ ځ ېځی ګ ی
΁ ې ړ ی ګ ی

ې ړ ΁ ј ΁
ې ی ې ی ګ ی

ړ ڼ
ې ی ړی ړی ګ ی

 
ې ړی ې ی ګ ی

ې ې ګ ړ
΁ ی ګ ی

ګ ی ګ ی "ګ "
ې ېی ګ ی

ښ ګ  

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .