ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

    ی
ږ   ی
ې ځ
ԁ
 ړ
 
: ې ...
ړ
-  - 
ګښ 
 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .