ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 


ړې ډ
ې ښ ې ړې

ې ې ی ې ښǁیۍ
ې یې ړ ړې

ې ې ې
ړ ی ړې

ې ډ ټۍ Ӂړې
ړیی ګ ړې

ې ښ ې ې ی
یې ړې

ګې ډی ی ې ښیښ
ی ǘ ړ ړې

۱۹۹۸/۷/۱۶

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .