ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 
ړ

ګ ې څی ی
ږ ی

څګ ѡ
ی ی

ی ړی ی
ځ ی

ګ ی
ځ ی

ږ ۍ څ
ګ ې

ګ
ی ی

ګ ې ې
ې ې

ټ ی ې
ې

ڼ ړ ړې
ې یی Ә ی

ړ ی ښ
ګ ی

ډ ړ
ې

څ ۍ ګ ې
ی ی

ځ ږ
ی ې ی

ښ ی
Ԙ ی

ۍ
ړ ی

ټ ټې ځ ی
ی ی ی

ښ څ ې ډ څ
ګ ګ ګ ی


څګ ی

ډ ړ ې ڼǘ
ګ ګ ې ږ ی

ԁې ړ ې
څ ی

څ څڼ ی ځ
ی ڼ ی

ی ی ی
ګ څی ی

ټ ې یی ی
ی ښی ی ی

ی ړ ې ځ
ځ ښ ې

ې ګ ی
ړ ی

ی ړ
ی

ې ړ ټې ړې
ځ ې ی

ڼ ې ځی ی
ږ ی Ә ی

ی ټ ې
ی ی

ی ې ړ څ
ځی ی

ځ ښ
ټ ی

ګیږی ی ی
ی ړ ی

ځ ې ې ړی ې ی
ګې ږ ی

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .