ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 
ګ

ې ی ښ Ӂی ګ
Әټ ځیې ړ ی ګ

ګ ې ې ړ
ې ې ی ګ

ګ ی ې ټ ԁ یښ
ښې ګ

ې ې ړ ټ ǘړ !
ې ړ ې ګ

ۍ ړی ی
ی ی ی ګ ګ

ې ې ځ
ی ې ې ړ ړی ې ی ی ګ

ی ј ې څ
ښ ی ګ ګ

ی ټی ړ ې ی
ځ ښ ړ ګ ګ

ۍ ۍ ې
څ ی ی ګ ګ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .