ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 


ی ې ګ ې ې
ی ې ړ ې ې

ی ǘړ ډ ې
ی ې ړ ی ې

ی ې ږ ې ی ړ
ی ږ ې یې ې

ی ې ې ړ
ی ې

ی ΁ ړ یښ ټ ګ
ی ی ې ګ ی ې

ی ې ې یی
ټ ی ې ې

ی ې ی ی ې ΁ ړ ځ
ټ ې ې

ې ښ ی
ګ ې ې

ګې ۹۵/۱/۲۴

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .