ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 
ې ځ

ګ ې ې ځ
ډ ی ې ې ځ

یږ ګګ څ
ی ېی ې ځ

ږ ј ی ې
ې ԁ ԁ ی ې ځ

ی ی څ ې ړ
Әټ ې ځ

ې ږ ږ ې ړ
ی ې ځ

ګې ی ԁ ځ
ښ ی ې ځ

ړ ې ړ ړ
ې ښ ی ې ځ

ګ ې ې ǘ
ړی ی ې ځ

ګ ې ې
ی ې ځ

ړ ې ې ی
څ ې ې ځ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .