ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

ږ

ګ څ
ېې ړګې
΁ Ӂې ېښی ګ
ړۍ ټی
ځ څی
ډ
ی .
ې ډ ګ ې
ړیږ
ځ ơ
ېښ ځږ....
ښ ی ګ ړ ړ
ی Ә

ی
ی
څی ګ

یګ
ی ډی ی
ډې ی ې
Ӂړېډ ړی
ګېې ښ ی ښی.
ښ ګ
ګ ړ ټ ԁې ی
یږ .

ځ ی ڼ ی
څ ګیǺ
....
ϫیѻ ګ څ
ϫ Ի ګ
ϫ ǻӘ
ϫ ی ګ
ϫ Ӂی ړ ښ
ی ړ ې ې ی
ی ګ
ې ǘږې ښې.
ې ی ې
     ډ ټې ی ټ ی
ځ

Ӂی ی ی .
ړګ ځی
ګګ ѡ
       ی څڅ څڅ
 

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .