ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 
ګښ

ښ ډډ ې ې
ځې
ې
څې یې
ی ی ړ
ګ ډګ څې
ټ ی
ځ ې
ې
ښ ټیټې
ی یۍ
ې
ګ
ګ ګښې
څ ې ڼ
ږ ی ې
ې څ ټ
ړۍ ځ ی ټ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .