ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 


ې ی ټ ی ګ ې ډ
ی ې ΁ ی ې ی ی ې ډ

ʘ یږی
ی ې ډ

څې یږی ԁ ځ ې
ړ ړ ځ ټ ګ ې ډ

ځ یږی
څ ې ډ

ځیږی ی یې
ی ې ډ

یږی ی ی
ږ ی ې ډ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .