ښ ""

  ړۍ ڼ

 
څې ې      ی

 

 

 

: ې ټې...     ی
: ځ ې ځ ...
: ې ...
: ...
: ...
: څ Ӂږۍ...
: ې...
: ې ...
: ...
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .