ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

 

ې یې ی
ې ی

ې ې
ې ې ی

ې ې
ځې ԁې ی

ږ ګ
ی

ې ǘ ټ
ې ې ی

۱۳۸۴/۶

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .