ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

 

ځ ې ځ ګ ی
ړ ګ ی

ې
ړ Ә ګ ی

ی
ګې ځ ګ ی

ځ ې ړ ړ
ې ې ځ ې ګ ی

ټ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .