ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

ې

ړ Ә ې ې
ځ ګځ
ډ ېښ
...
ښ ټ ږ
ې ې ښ
ې
ګ ې !!!
ږ ې ړ ړ

ډې ګ ډ
ډ ښ ڼۍ
ې ې ې ړ ړ ېړ ښ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .