ښ ګ ی

  ړۍ ڼ

 
...  ی

 

ԁ ډ ǘړې
ښ

 

     ی
: ړ ...     ی
ی
 
ښې  
ې   
 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .