ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

 

ټ ې
څ ې ښ

ې ټ
ډ ښې ښې ې څګ

ې ې ی
ېې ې

څ ې ې ې ګ
ې ټ


 

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .