ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

 

څ Ӂږۍ ې
΁

ې ې ښی ښ
ی

ې ړ ΁ ېی
ځ ې ې ګ

ې ې ј
ګ

ږ ړ ې
ښ څ ګ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .