ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

 

ګڼ
ځ ګڼ

ښ ې ښ ی
ځ ې ګڼ

ې ΁ ړی
ګڼ

ې ې ګې
ې ې ګ ګڼ

ګې ړ
" " ې ΁ ګ ګڼ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .