ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

 

ګ ی ی ی
ړګی ی ی ی

ԁ ځ ړ
ی ی ی

ې ښ
ی ی ی

ې ښې ی Ә
ې ځړ ی ی ی

څ
"" ګ ی ی ی

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .