ښ (څ )

  ړۍ ڼ

 
ګ

څ ې Ӂ ړګ
څ ې ې ګ

ښی څ ښ  . ١٣٥٧ ګ   ګڼ ګ ۍ ې ړ ی ړۍ ځۍ ړې ې ρېښ ېې ښځ ې ړ   ې  ی ې ېښјې ېې څ ١٣٧٥ ړی ی .

ړې ړې ې ګ ې ρۍ څګ ې ړ .

ې ې ١٣٧٧ ګ ېې ( ې ) ې ړې . ې ې ې ښ ټګ .

ې ȁڼې څ

 

( څ ی...)
( څ ی...)

( ې څ...)

ېې
(ǁې ...)

( ې ېږ...)

( ټ ې...)
څځې

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .