ښ (څ )

  ړۍ ڼ

 

څ ې ړې ټ ښ
ښ
ګ ! ې ې ǘړ
ې ټ ԁ ړې ښ
 ې ۍ ړې ټې ګګۍ ړ
ځې ې ښ
ړ ښ ګ
څې ښ
ې ځ ρې ړ
ځ ړ ښ
! ې !
ې ګ ې Ә ړې ښ
ې ږې ړې ې ې
څ ګ ښ
ځ ې ګ ځ ړګ ګ ځې
ډې ښ
ځې ې ګ ې
ډې Ӂې јړې ( څ ) ښ


 

ښ (څ )

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .