ښ (څ )

  ړۍ ڼ

 

 

څښ ې
ې څ
! ړ ې ፘې ګ
ڼ ځ ې څ
ې ږ څ ټ
ې ګ ې ( څ ) ې څ
 

 

*******

 

ې
! ګ ې ښ ې ǘ
ې څ ړ ړ


 

*******

 

ې ې ځګ
ې ړ ځګ
ګۍ ې ې ښ  ې ې ړ
Әۍ ې ې ې : ( څ ) ځګ
 

 


 

ښ (څ )

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .