ښ (څ )

  ړۍ ڼ

 

ې څ ګې
ې ږ ګ
ې ګ

ړ ې ړ ړ
ې ړې   ! 
ځ ( ) ې ې ړ
ې ښ   !   
ې ύ
 
ځ ې

ې ښې ј
( څ )


 

ښ (څ )

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .