ښ (څ )

  ړۍ ڼ

 

                   

 

ې ګ ρ ښې
! ې ړې ې ρ ښې
ټ ԁ ې ښ ګځ
ږ ښ ρ ښې
ګې ې ښ ډې ې
ړې ې ې ړ ΁ ρ ښې
ېې ډ ېې
ې ګ ې ρ ښې
ګ : څ ې ېې څ ې ګ څ
ρ ښې
څ څڅې ڼ ې ې څګ ې ړ
Ӂږۍ ! ړې ټې ګ ρ ښې
ړȘۍ ږ ې
ېښې ρ ښې
ګ څ ې ګ ړ
ې ( څ ) ρ ښې
 


 

ښ (څ )

ړۍ ڼ


 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .