ښ (څ )

  ړۍ ڼ

 


 

΁ ǁړ ګ !

 

! ږ ې څ ږۍ ګ
! ې ۍ ګ
! ې ږ ΁
ې ې ԁ ې ې ګۍ ګ
ځ ! ې ې ړې
  ې с ګۍ ګ
ې ΁ ځ څ ښ ګې
Ӂې Ӂږۍ ګ
ې ې ې
  ! ې ۍ ګ
ږ ګ ړ
! ګ ې ې ږۍ ګ
ې ږې ǁې ې ټ ړ
Ԙې ې ۍ ګ
Ϙ ڼې ړې ټ Ǎې
(  څ )  ώ ې ډۍ ګ


 

ښ (څ )

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .