ښ ګ ی

  ړۍ ڼ

Home

 

ړ ې ړ
ې ې ې ړ

ې ύ ې ګځ ېی
ګې ې ړ

ی ېی
ړ ټ ې ړ ړ

ګ ې
ږ ځ ټ ې ړ

ې ښ ې
ځ ې ېې ړ

ښ ږ ې څګ
ې ړ ځګ ړ

څ ې ګ
Ӂ ې ہې ړ

ې ې ې ې ګځېی
ګ ې ږ ړ ړې ړ

  ښ ګ ی

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .