ښ ګ ی

  ړۍ ڼ

Home

 

څ ښ څ ې ې
ې ی ې ې
 

ړ ې
ې ې

ګ ګ ځ ې
ې ې   ې ې

ې
ۍ ې   ې ې

ې ټټې ګې ګ
  ې ې

ږ ې
ې ې   ې ې

ې څګ
ګ ې ΁ ې ې

ې ګې ې ې ې ځ
ګ ښǁ ې ټ  ې ې

څ ګ څ ښ څ
ې ړ   ې ې

  ښ ګ ی

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .