ښ ګ ی

  ړۍ ڼ

Home

 

ې

ی ې ی ږې ې
څ ړې ې

ǎ ډ
ې څګ ړې ې

ې ی
ې ې

ې ږ ی
ې ړ ې ې

ې ې
ې ې ې

ښ
ړ ې ې

ی ځ
ې ې ې

ې
ې ې

ی ګ ږ
څ ړې ې

  ښ ګ ی

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .