ښ ګ ی

  ړۍ ڼ

Home

 

ښې

ښې ې ړې ې ې
څ ګ ې ې ې

ې
ۍ ړ ې ې ې

څګ ې
ۍ ې ښې ې

Ӂږ ۍ ې ړ ԁ
ڼ ګ ې ې ې

ۍ ې ې
ې ډ ԁې ې ې

ټی ړ
ې ۍ ې ې ې

ګ ګ
ښ ې јې ې ې

ګ ړ څڅ
ې ړ Ӂې ې ې

  ښ ګ ی

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .