ښ ګ ی

  ړۍ ڼ

Home

 

 

ډ ې
ځ ښ ې ۍ ګ

ې ڼ ګ
ی ړ

ǎ ټ ی ښ ګ
ړ ݘ ی

ړۍ ګ ډ
ې

ې ې ې
ې ې

ې ې ې ډ ړ ې
ې ښ ګ

ښ ې ړ ښ ړ ړ
Ӂږۍ ښ ګځ с

ې ړ ړ
ړ ې

ډډ ګ ی
ړ ډګ

ώ ې ې
ګ ځې ځ ی ی ټ
 

  ښ ګ ی

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .