ښ ګ ی

  ړۍ ڼ

Home

 څ ی ی ې ږ
ې ګ ی ې ږ

څ ښ ې ی
ښی ګ ی ې ږ

ڼ ԁې
ې ډ ی ې ږ

ې ړ ې ړ ی
ی ې ږ

ځۍ ړ
ی ې ږ

Ә ې ې ی
ګ ی ې ږ

ې ې ډ
ډ ډ ی ې ږ

ј ېې ړ
ی ې ږ

ټ ј
ړ ی ې ږ

ګ ې
ښې ې ی ې ږ

ی ١٣٨١
ې

 

  ښ ګ ی

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .