ښ "ށ"

  ړۍ ڼ

 
ښ ށ ډ ې

ډۍ ډۍ ګ
ې

 

 
 
 
ځ 
څ  
 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .