ښ "ށ"

  ړۍ ڼ

 ې ې ې
ې

ډ ڼ
ې ې ې

ړ
ړ ې ې څǁ ې ځې

ې ې
ې ړ ښې

ښ
Ӂ ښې

ښ
ټ ې ې

ږρ ې
ې ې ې

ې ǁ ړ ې
ې ښې

  ښ "ށ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .