ښ "ށ"

  ړۍ ڼ

 

ځ

ړ ې ګ ǁې
ځې ې
ېی
ګې ښۍ ړǁې
ښ
ړ ې
څې ړ
ږ ږ ǁې
ې ې ې
ǁې
Ǎې ې
ګ ې
څې ې
ګ ې ې ډ ې
 

  ښ "ށ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .