ښ "ށ"

  ړۍ ڼ

 ړ
ې ړګی ځ ړ
ې
ې ډګ ړ
ښ څ
ړ
ښ юږ ټۍ
ې ړ ړ
ڼ ې ړ ړ
ټ ړ
ښې ټۍ ې
ڼ ې ړ
ځ
ځی ړ
ښ څې
ډ ټ ړ
ټ
ѐ ړ

ې ړ
ې ې ړ
ρ ړ
ށ ې
ې ړ
 

  ښ "ށ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .