ښ ""

  ړۍ ڼ

 
 

 

ې ې ې ԁ ې ې ېې
ګ ګې

ې ښ ی څ ј
ېږ ې ګې

 

: ې ...   ی
: ډې ې ځ ...   ی
: ...   ی
: ېې ...   ی
   ی
: ې ې...
 
 
 
 
 
 
 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .