ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

ې ې ې څ
ږې ړ ږ

ԁې ې ې ښ ې
ې ځ ԁ

 ې ې ګې ې
  ې

ړ ې ې ې ۍ
ې ټګ ښ ړې ډ

ټ ړ јړ
 ې ې ړ

ړې ""
ې ې ړ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .