ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 


ې ې ټ ېږ
ې ې ړ څ ېږ

ښ ې ې ړ
څ ې ې ې ԁ ې ړګ ږ
 
ې ې ې ې ګ
ښ ې ېړ ېږ
 
څ ېې ې ې ې څ
ټ څ ې څړې ټ ېږ
 
ښ ېښ ې
ېځ ې ېږ
 
ې ې ګ ی ې ړ ښې
څ ې ګ ېږ
 
ې ې ې ې ڼ ېې
ې ېږ
 
ې ېې ې ې ړ
څ ګ ې ې ېږ
 
ې ښې ې ښ
ډ ې ېږ
 

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .